Lokaladmin

Hoppa till: navigering, sök

En av de stora fördelarna med FC Folkbildning – och den programvara som används (FirstClass) – är att det är enkelt att decentralisera administrationen av nätet. T.ex. när det gäller att skapa egna lokala konferensmiljöer för en folkhögskola eller en studieförbundsenhet.

På de folkhögskolor och de studieförbundsenheter som har egna konferensmiljöer på nätet finns en eller flera lokala administratörer för Folkbildningsnätet, s.k. lokaladmin.

Om man har frågor eller problem med FC Folkbildning, eller t.ex. vill bli användare, då är det i första hand till skolans/förbundets lokaladmin man ska vända sig. I andra hand till administrator eller biträdande administrator

Lokaladmins etik

Det är ett förtroendeuppdrag att vara lokaladmin – ett uppdrag som för med sig vissa etiska regler:

– Som administratör förbinder man sig att respektera och hävda varje användares yttrandefrihet och integritet, liksom yttrandefriheten och integriteten för varje enskild konferens.

– Som administratör förbinder man sig att inte läsa andra meddelanden och konferensinlägg än de som man ändå skulle ha haft behörighet att läsa om det varit fråga om en helt vanlig konferens. Om man – för att t.ex. lösa ett tekniskt problem – behöver öppna ett sådant meddelande eller konferensinlägg ska det ske först efter godkännande från ”ägaren” eller konferensledare/moderator.

– Om administratören av misstag ändå råkar läsa ett sådant meddelande eller inlägg, som hon eller han inte normalt skulle ha tillgång till, ska ”ägaren” eller konferensledaren/ moderatorn informeras.

– Lokaladmin har också ansvar för att vid behov uppmärksamma Folkbildningsnätets administrator på eventuellt missbruk av Folkbildningsnätet.

– Liksom folkbildningen i helhet ska Folkbildningsnätet bidra till att ”stärka och utveckla demokratin” (förordning om statsbidrag till folkbildningen). Det innebär bland annat att nätet ej får användas i antidemokratiskt syfte eller för spridande av rasistiska eller liknande budskap.

– Om en enskild användare – enligt den lokale administratörens bedömning – missbrukar sin ställning i Folkbildningsnätet, eller i konferenser denna har tillträde till, ska detta missbruk påtalas för användaren ifråga, i första hand av lokaladmin, eventuellt av skolans eller studieförbundsenhetens it-råd eller liknande om sådan finns. Om missbruket fortsätter ska frågan föras vidare till Folkbildningsnätets administrator, som i sista hand har att ta ställning till om användaren ifråga ska avstängas från nätet.