Begreppskarta i matematik

Från WikiSkills kurswiki
Hoppa till: navigering, sök

Målgrupp

Deltagare i Matematik 1

Syfte

Att eleven ska visa vilken kunskap han/ hon har inom arbetsområdet ekvationer genom att använda begreppskarta.


Genomförande

Deltagarna får själva lista ner alla begrepp de förknippar med ekvationer för att senare delge varandra sina begrepp i Wikia. Deltagarna ska förmås att tillsammans komma överens om korrekta förklaringar till de olika begreppen. Då deltagarna känner sig nöjda med förklaringarna ska de i grupper (2-3 personer) skapa begreppskarta.

Förslag på begreppskarta inom momentet procent

Här kan du se hur en begreppskarta kan se ut.

Elevförslag på begreppskartaFormativ bedömning

Begreppskartan kan läraren använda som en Formativ bedömning inom ett valt ämnesområde inom matematik. Läraren får förståelse för deltagarnas koppling mellan språkets utveckling och matematiska begrepp. I mån av tid kan man senare då kursmomentet är avslutat på nytt göra en begreppskarta för att bedöma huruvida det matematiska begreppet påverkas av språkets utveckling.

Med hjälp av begreppskartan kan deltagare bli medvetna om sitt kunnande. Genom språket tydliggörs matematiska begrepp och med hjälp av begreppskartor kan eleven delta i samtal kring matematik som ett led i utvecklingen av sitt matematiska tänkande och förståelse.

Begreppskartor synliggör på ett tydligt sätt för både lärare och deltagare vilken förståelse som finns för ett nytt moment i matematik. Läraren kan låta deltagarna själva "sålla" ut sina begrepp men kan även bistå sina kamrater att hitta associationer ur sitt eget begreppsinnehåll och parallellt med att de tillåts arbeta utifrån sina egna begrepp skapa efterhand ett mer formellt matematiskt språk.