Använda Wikipedia för att lära sig källkritik

Från WikiSkills kurswiki
(Omdirigerad från Lektion - Elisabeth och Håkan)
Hoppa till: navigering, sök

In english

Lektion - Elisabeth och Håkan

Använda Wikipedia för att lära sig källkritik

Omfattning: 30 minuter

Målgrupp: Högstadieelever

Till läraren: Rubrikerna nedan som inleds med Lärare: är fördjupande för den som håller lektionen.

Inledande frågor

 • Vad är källkritik?
 • Varför är det viktigt?

Lärare: Kort presentation av källkritik

Källkritik är en kritisk granskning av källmaterial, och en bedömning av trovärdigheten av påståenden som ges i en källa. Källkritik är en central vetenskaplig metod för att säkra att slutsatser som dras i en studie verkligen bygger på tillförlitliga basfakta.

Källkritiken består av ett antal kriterier som ursprungligen utvecklades för historievetenskapen, för att värdera vilka uppgifter i historiska och religiösa dokument som är myter och har förändrats genom muntlig berättartradition, och vilka som är sannolika. Källkritiken har även visat sig vara användbar inom andra vetenskaper, av journalister och författare, och av alla som försöker skapa sig en bild av verkligheten ur samhällets informationsflöde.[1]

Övning 1

Det påstås många saker på internet i bloggar, i wikis och andra hemsidor. Hur vet vi att det stämmer? Fundera två och två källkritiskt om fotografierna nedan.

Sharia-law-Billboard.jpg
Demoralization Leaflet SKJ 2006 front.jpeg

Tänkte du på det här?

 • Vad är budskapet?
 • Finns det en dold agenda?
 • Vem är avsändare?
 • Vem är den tänkta mottagaren?
 • I vilket sammanhang har de använts, tror du?
 • Neutral presentation? Värdeladdade ord

Guantanamobasen

Leo's tips för att undersöka bilder

 1. Kolla Tineye.com
 2. Kolla Google bildsök Klicka på bilden av en kamera i sökfältet - Söka med bilder
 3. Kolla metadata Regex.com

Övning 2

I en skriven artikel i exempelvis Wikipedia. Hur tänker vi källkritiskt där? Diskutera i hela gruppen och skriv på tavlan.

Lärare: Wikipedias grundprinciper

Läs om Wikipedias grundprinciper och om verifierbarhet

Lärare: Källkritikens delar

Nedan är några punkter att tänka på när man försöker bedöma en artikel.

 • Vem är källans författare? Är författaren expert på området och neutral?
 • I vilket syfte har källan skapats? För att sakligt presentera faktauppgifter, för att göra reklam, för att argumentera för egna åsikter eller för att underhålla?
 • Är informationen aktuell? Går det att hitta något datum för publiceringen?
 • Har andra faktagranskat och godkänt publiceringen? Ligger en myndighet eller stor organisation bakom informationen, och är det viktigt för organisationen att informationen är korrekt? Är källan en forskningspublikation som har granskats av andra forskare? Är källan en lärobok som har getts ut på ett akademiskt läromedelsförlag?
 • Kan andra kontrollera uppgifterna? Uppger författaren i sin tur källor, eller redovisar författaren tillvägagångssätt som han eller hon har använt för komma fram till sina slutsatser på ett sätt så att undersökningen eller experimentet kan upprepas?
 • Går det att hitta andra trovärdiga källor? Säger andra källor samma sak?[2]

Lärare: Kriterier för källkritik

 • Identifikationen av källan, där man försöker bedöma dess upphovsman, dess tillkomstsituation, avsikten med tillkomsten och om källan är äkta eller inte.
 • Samtidighetskriteriet där man bedömer upphovsmannens (samtidsvittnets) närhet i tid och rum till den information källan förmedlar, det vill säga om det är förstahandsuppgift från ett ögonvittne, eller om muntlig tradition kan ha förändrat uppgiften.
 • Tendenskriteriet där man bedömer upphovsmannens intresse av att påverka opinioner i en bestämd riktning.
 • Beroendekriteriet där man bedömer samstämmiga källors interna beroende av varandra.
 • Urvalskriteriet där man bedömer upphovsmannens val av källor och deras tendens, vilket även omfattar en bedömning av vilka källor som saknas och eventuellt skulle kunna förändra utsagan.[3]

Övning 3

Dela upp deltagarna i grupper och be dem slumpa fram en artikel. Studera dem källkritiskt och redovisa till resten av gruppen.

Lärare: Exempel på källor som är svåra att genomskåda

Lärare: Fördjupningsförslag

Övning 4

När väljer du Wikipedia, NE, Google, fackböcker, Tidningsarkiv som källa? Varför? Ge exempel.

Källor

 1. Källkritik på Wikipedia
 2. Källkritik på Wikipedia
 3. Källkritik på Wikipedia

Länkar