Transmedia, medborgarmedier och medborgarjournalistik

Från Medborgarjournalistik Wikin
Hoppa till: navigering, sök

Transmedia, medborgarmedier och medborgarjournalistik[redigera]

Malin, och sedan också Henrik, har gjort oss uppmärksamma på begreppet transmedia. Utgångspunkt var för båda en inbjudan från SWIM-projektet riktat till ”professional independent companies in the film- and media industry” i Öresundsregionen. Projektet beskrivs som: ” SWIM is a new platform with a special focus on transmedia. Through collaboration and synergies across Øresund, the aim is to develop new industry tools and projects, improve funding opportunities and create an international hub for innovation. SWIM is an initiative by CPH:DOX. SWIM partners are New Danish Screen, Film i Skåne, BoostHbg and CPH:DOX. SWIM is co-financed by Interreg IVA. http://www.swimbabyswim.dk/lab.html Vi diskuterade detta initiativ vid vårt medeirådsmöte den 24/1 på Fria tidningen. Då rådde oklarhet om vad begreppet transmedia egentligen står för och vilken betydelse det eventuellt kan ha för vårt arbete. Två frågor aktualiserades alltså: Vad betyder begreppet transmedia? Vilken relation har begreppet till medborgarmedier och medborgarjournalistik?

Ett namn som dök upp under vår diskussion av transmediabegreppet vid mötet var Henry Jenkins. Detta triggade mig till att försöka titta lite närmare in i frågorna utifrån en mer akademisk infallsvinkel. Skälet var att vi tidigare kommit i kontakt med Jenkins i samband med den forskningcirkel som vi bedrev för några år sedan. Han öppnade bl a upp intresset för forskningen kring ”civic media” och ”participatory culture”. Då var han verksam vid MIT. Idag finns han på University of Southern California. Det som då gjorde honom speciellt intressant ur min synvinkel var att har presenterade ett forskningsbaserat perspektiv på medborgarmedier och medborgarjournalistik.

Här följer nu några korta kommentarer samt ett par länkar till texter av Jenkins som eventuellt kan ge ett bidrag till diskussionerna kring transmediafenomenet.

Transmedia Storytelling[redigera]

Detta är det begrepp som Jenkins har utvecklat under 2000-talet. Det förefaller vara väletablerat idag och googlar man på Henry Jenkins transmedia får man direkt 198 000 träffar. Detta är kanske inte så anmärkningsvärt, men han citeras också flitigt i vetenskapliga artiklar och i den bredare diskussionen av transmediafenomenet. Genom att klicka på länken http://www.technologyreview.com/news/401760/transmedia-storytelling/ får man en första kort introduktion (från MIT Technology Review 2003) till vad han menar med begreppet. Han skriver bl a:

“In the ideal form of transmedia storytelling, each medium does what it does best-so that a story might be introduced in a film, expanded through television, novels, and comics, and its world might be explored and experienced through game play. Each franchise entry needs to be self-contained enough to enable autonomous consumption. That is, you don’t need to have seen the film to enjoy the game and vice-versa. As Pokemon does so well, any given product is a point of entry into the franchise as a whole” … “A good transmedia franchise attracts a wider audience by pitching the content differently in the different media. If each work offers fresh experiences, then a crossover market will expand the potential gross within any individual media. So, women may not play games, but women who like Lord of the Rings might experiment on a related game title.”….”a compelling sequel offers consumers a new perspective on the characters, rather than just more of the same."

I sin blogg från 2011 fördjupar och vidareutvecklar han begreppet transmedia storytelling. http://henryjenkins.org/2011/08/defining_transmedia_further_re.html Definitionen är nu: “Transmedia storytelling represents a process where integral elements of a fiction get dispersed systematically across multiple delivery channels for the purpose of creating a unified and coordinated entertainment experience. Ideally, each medium makes it own unique contribution to the unfolding of the story.” … “True transmedia storytelling is apt to emerge through structures which encourage co-creation and collaboration”.…”What I want to exclude from this definition is “business as usual” projects which are not exploring the expanded potential of transmedia, but are simply slapping a transmedia label on the same old franchising practices we’ve seen for decades.”

På en annan websida och i några ganska korta formuleringar kommenterar Jenkins begreppsförvirringen: ”Seven Myths About Transmedia Storytelling Debunked”. http://www.fastcompany.com/1745746/seven-myths-about-transmedia-storytelling-debunked

Transmedia storytelling är nära sammanknutet med en participatorisk kultur.

“True transmedia storytelling is apt to emerge through structures which encourage co-creation and collaboration (blog 1/8 2011)”

Begreppet participatorisk kultur i relation till transmedia utvecklas också i en aktuell blogg från den 15/2 2013, “Announcing Transmedia Hollywood 4: Spreading Change”. http://henryjenkins.org/2013/02/announcing-transmedia-hollywood-4-spreading-change.html

Medborgarmedier och medborgarjournalistik i ett transmediaperspektiv - “transmedia for a change”[redigera]

Det kan emellertid vara viktigt att bredda perspektivet och inte bara se till transmedia som något som enbart har med fans och underhållning att göra. “Transmedia storytelling describes one logic for thinking about the flow of content across media. We might also think about transmedia branding, transmedia performance, transmedia ritual, transmedia play, transmedia activism, and transmedia spectacle, as other logics.” (blog 1/8 2011)

Begrepp som ”transmedia activism” eller ”transmedia mobilisation” utgör en brygga till vårt intresse för medborgarmedier och medborgarjournalistik. Henry Jenkins är intressant eftersom han på olika sätt försöker se transmedia också som ett både socialt och politiskt fenomen. Kopplingen till dessa samhällssfärer gör han framför allt i en bok, Convergence Culture, som kom ut 2008. Den finns också översatt till svenska: Jenkins, H, 2012, Konvergenskulturen, Daidalos. Temat utvecklas också i en (bland flera) längre föreläsningar som finns videofilmade på Utube. Här berör han bl a kunskapsutvecklingen inom områden som participatory politics. http://www.youtube.com/watch?v=g5PG79J9vDk

I en en blog från 2012 , Contextualizing #Kony2012: Invisible Children, Spreadable Media, and Transmedia Activism, http://henryjenkins.org/2012/03/contextualizing_kony2012_invis.html diskuterar Jenkins transmediafenomenet som det utvecklas från att vara fokuserat på populärkultur och fans, via kommersiella infallsvinklar och konsumenter till politiken och medborgarna. Framför allt diskuteras ett fall som berör en internationell NGO. Fler exempel på ”transmedia activism” kan man också finna på websidan: ”5 examples of transmedia activism”. http://www.movements.org/blog/entry/transmedia-activism/

En slutsats[redigera]

För att återvända till de frågor som jag kom att ställa mig efter vårt förra möte i medierådet: • Vad betyder begreppet transmedia? • Vilken relation har begreppet till medborgarmedier och medborgarjournalistik?

Jag tycker,framför allt efter min läsning av Henry Jenkins, att begreppet idag är mångfacetterat och föremål för en pågående konstruktionsprocess. Jenkins har emellertid visat att det finns en forskningsbaserad kunskapsgrund för vidare diskussioner av transmediafenomenet. Han har också visat att transmediafenomenet inte enbart är isolerat till populärkultur och kommersiella tillämpningar. Det berör också medborgardeltagande och demokratiska processer. Det är därför också relevant för våra fortsatta diskussioner i medierådet. Kanske kan vi bidra något till att introducera tänket även inom vårt fält. Faktum är ju, som vi så många gånger återkommit till, att vi idag via Glokala folkhögskolans olika aktiviteter och projekt har access till en rad olika medier som skulle kunna utvecklas mer medvetet i en transmedial riktning.